• markiza
 • Bielkovinova dieta mdiet.sk eshop
 • Recepty nachudnutie M.Diet
 • Štvortýždňový balíček M.Diet
 • Previous
 • Ďalší

Obchodné podmienky

Informácie a poučenie pre zákazníkov

(ďalej ako „spotrebiteľ či kupujúci“)

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Obchodná firma alebo meno a priezvisko dodávateľa:  Medical Weight Management s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa (IČO):  36646563
IČ DPH:  SK2022143343
Čislo účtu:

Tatra Banka: SK9511000000002941458901  

VÚB: SK3502000000002867302051

Sídlo dodávateľa / adresa firmy  M.R.Štefánika 7845/53, 96001 Zvolen
Kontaktné údaje dodávateľa:  
Telefón  +421 45 532 27 49
E-mail

info@mewema.sk

Podporujeme platby cez:  Tatra Pay (Tatrabanka), VUB Pay (Všeobecná úverová banka), Prevodom na účet, Dobierka
tatra pay Logo VÚB
Certifikáty a ocenenia spoločnosti: bisnode

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na www.mdiet.sk . Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@mewema.sk, prípadne prostredníctvom sms alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v kontaktoch.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom: Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb, nám tieto bezodkladne oznámiť.
 •  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 •  V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. CENY TOVARU

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

5. TERMÍN DODANIA

Dodacia lehota je najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zákazník väčšinou obdrží objednávku do 2 dní od objednania a úhrady. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Stav Vašej objednávky si môžete pozrieť po zaregistrovaní. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 dní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Pretože sa môže stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný.

6. SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar zasielame kuriérom. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

7. POŠTOVNÉ

 • Cena 4,8€  - Kuriérskou službou pri hodnote objednávky do 72€.
 • Cena 0.0€ - Doprava zdarma kuriérskou službou pri hodnote objednávky nad 72€.
 • Uvedené ceny  sú s DPH

Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste uviedli číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

8. INFORMÁCIE O ZÁRUČNEJ LEHOTE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 • Záručná doba je platná od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 • Záručná doba je stanovená výrobcom a je uvedená na obaloch.
 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má spotrebiteľ právo túto chybu reklamovať.
 • Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou, je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia.
 • Spotrebiteľ má právo uplatniť si reklamáciu u dodávateľa na webovej stránke/prostredníctvom info@mewema.sk

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Ak po odoslaní objednávky do 2 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na emailovú adresu info@mewema.sk

Potvrdenie o zrušení objednávky vám bude doručené v príslušný deň.

10. VRÁTENIE TOVARU (Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy)

 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu spolu s krátkou žiadosťou, objednávkou alebo fakturačným dokladom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z. z.).
 • Dodávateľ má v takomto prípade právo na náhradu reálne vynaložených nákladov, spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom nepoškodenom obale.
 • V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako v neporušenom stave, je spotrebiteľ povinný nahradiť dodávateľovi všetku spôsobenú škodu. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený zarátať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 • O vrátení tovaru nás oboznámte na info@mewema.sk, prípadne telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch. Tovar zašlite späť kuriérom alebo poštou. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet.

11. OCHRANA OSBONÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

 • Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom kupujúcich ich osobné údaje a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie a to výhradne v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
 • Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje svoj súhlas, že ho dodávateľ môže e-mailom a telefonicky informovať o novinkách, ponukách , inzercii a ponúkať mu účasť v anketách a prieskumoch trhu.
 • Informácie o kupujúcich, sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenkej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 Zb.v znení neskorších dodatkov a predpisov.
 • Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jej písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 • Osobné údaje kupujúcich, dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe okrem zmluvného dopravcu, na zaistenie doručeného tovaru, či spoločnostiam zaisťujúce marketing pre dodávateľa.
 • Kupujúci ma právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.
 • Svoj nesúhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

12. ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj : Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.Ponuka produktov 

Infolinka m.diet:

0948 327 585

Lekársky garant: 

MUDr. Richard Kozár, MPH

e-mail: poradna@mdiet.sk

Produktový manažér: 

e-mail: info@mdiet.sk

 

Infolinka eSHOP: 

 0915 450 413

Centrum Banská Bystrica:

0902 374 700

Horná ulica 61/A, Banská Bystrica, 974 01

facebook gogleplus twiter youtube

mdiet heureka

certifikat

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info