• markiza
 • Bielkovinova dieta mdiet.sk eshop
 • Recepty nachudnutie M.Diet
 • Štvortýždňový balíček M.Diet
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Výsledky prieskumu v oblasti obezity a nadváhy - časť. 1

Počet zobrazení: 2730

Obezita je významným zdravotným problémom najvyspelejších krajín sveta. Považuje sa za najčastejšie metabolické ochorenie tretieho tisícročia postihujúce všetky vekové kategórie bez rozdielu pohlavia. Je jednou z celosvetových pandémii s multifaktoriálnou etiológiou. Obezita je ochorením, ktoré nás obmedzuje v rovine somatickej, psychickej aj sociálnej. Jej vnímanie je však individuálne.

Výsledky prieskumu v oblasti obezity a nadváhy - časť. 1

Úvod:

Ako vnímajú obezitu pacienti, ktorí ňou trpia, ako ich obmedzuje v súkromí, v práci, aké sú ich vedomosti o jej komplikáciách, čo ich priviedlo k rozhodnutiu začať sa na toto ochorenie liečiť, ako dodržiavajú zásady správnej životosprávy a mnohé ďalšie otázky boli východiskom pri vymedzení prieskumného problému. Nemalou mierou k nemu  prispeli aj nové pracovné skúsenosti súvisiace so starostlivosťou o pacientov trpiacich týmto ochorením a s rozpoznávaním problémov, ktoré ich trápia v jednotlivých oblastiach bežného života

V priebehu prieskumu sme rozdali 210 dotazníkov pacientom Centra pre liečbu obezity, nutriterapiu a zdravý životný štýl vo Zvolene, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť.

Dotazníky boli anonymné. Rešpektovali sme dobrovoľné rozhodnutie respondentov pre vyplnenie dotazníka. Z celkového počtu rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 193 vhodných pre vyhodnotenie, čo predstavuje návratnosť 96,5%.

Výberový súbor respondentov tvorilo 210 pacientov centra. Jednalo sa o pacientov, ktorí prišli do centra redukovať svoju telesnú hmotnosť z dôvodu pridružených zdravotných komplikácií, ale aj z dôvodu nespokojnosti so svojím zovňajškom.

vekove rozdelenie obezityPrieskumu sa zúčastnilo 193 respondentov, z čoho bolo 111 žien (58%) a 82 mužov (42%) rôznych vekových kategórií.

  • 32 (17%)  respondentov vo vekovej kategórii 20-30 rokov,
  • 68 (23%)  respondentov vo vekovej kategórii 31–40 rokov,
  • 47 (26%)  respondentov vo vekovej kategórii 41–50 rokov,
  • 33 (17%)  respondentov vo vekovej kategórii 51 – 60 rokov,
  • 13   (7%)  respondentov vo vekovej kategórii 61 a viac rokov.        

Úroveň dosiahnutého vzdelania respondentov bola pomerne vysoká. 82 (42%) respondentov malo ukončené vysokoškolské vzdelanie, 102 respondentov (53%) ukončilo stredoškolský stupeň vzdelania. Prieskumu sa zúčastnilo aj 9 (5%) respondentov s ukončeným učňovským vzdelaním.

Pre určenie stupňa obezity sa používajú rôzne kritériá. V praxi najvyužívanejšou variantou je výpočet váhovo – výškových indexov, najčastejšie body mass index (BMI). Svetová zdravotnícka organizácia rozdeľuje hmotnosť na viacero stupňov BMI podľa miery zdravotného rizika

bmi index obezity

Výsledky:

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu vyhľadať odbornú pomoc?

preco odborna pomoc

V minulosti ste sa pokúšal/la zredukovať svoju telesnú hmotnosť?

redukcia v minulosti

Aké boli podľa Vás príčiny neúspešnej redukcie telesnej hmotnosti?

prica neuspechu redukcie

Akým spôsob ste v minulosti redukoval/la svoju telesnú hmotnosť?

sposob redukcie

7 respondentov využilo možnosť odpovede „iné“, kde uvádzajú ako spôsob ich doterajšej redukcie lipomassage, kofeínové zábaly a akupunktúru.


Čo Vás viedlo k rozhodnutiu zredukovať svoju telesnú hmotnosť?

podnet redukovat

Čo u Vás podnietilo vznik obezity?

podnet na vznik obezity

Myslíte si, že Vaše zdravotné problémy súvisia s obezitou?

 zdravotne problemy a obezita

Dedičné súvislosti vzniku obezity sú dokázané. Obézni rodičia majú viac ako 75% šancu, že budú mať obézne deti.

Koľkokrát za deň jete?

pocet jedal za den

Ktorá porcia jedla je u Vás najvýdatnejšia?

velkost jedal

84 respondentov (44%) za raňajky považuje kávu a večer zje všetko, 49 respondentov (25%) jedáva 2x za deň, pričom základ pre nich sú raňajky a večera. 2x v priebehu dňa s vynechaním večere jedáva 38 respondentov (20%) a len 22 respondentov sa stravuje podľa zásad správneho stravovania t.j. 4-5x v priebehu dňa.

Aké nápoje preferujete?

preferovane napoje

Čím najčastejšie sladíte?

sladidla

Každodenný príjem množstva rafinovaného cukru je samozrejmou súčasťou nášho stravovania aj napriek tomu, že takýto cukor je pre organizmus najväčší jed!

Veľká väčšina respondentov – 109 čo je až 56% pravidelne sladí cukrom. Med používa 32 respondentov, 17%. Umelým sladidlom sladí 12 respondentov (6%).

Ako najčastejšie využívate svoj voľný čas?

volny cas a obezita

 

Záver:

Dominantou dnešnej doby je nesprávny životný štýl. Nedodržiavanie zásad racionálnej výživy, preferovanie ťažkých jedál a sladkých nápojov, nesprávna tepelná príprava pokrmov, zariadenia na rýchle stravovanie majú negatívny vplyv na náš zdravotný stav. Znížená pohybová aktivita, vyššia stresová záťaž vo veľkej miere negatívne ovplyvňujú psychickú pohodu. Nedodržiavanie zásad správnej psychohygieny, nesprávna životospráva prispievajú k zvýšenému výskytu obezity a zdravotných komplikácií.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita definovaná ako závažné chronické ochorenie, ktoré spôsobuje nadbytok tukového tkaniva v organizme.Sprevádzala ľudstvo od dávnej minulosti, dnes sa stala najväčším klinickým problémom dnešného sveta. Svojím rozsahom a dopadmi sa stala najvážnejšou pandémiou tohto storočia.Nadváha a obezita sa spája s mnohými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych, pohybových a ďalších ochorení. Významnou mierou zvyšuje nie len riziko morbidity, ale aj mortality. Jej liečba má byť komplexná a patrí do rúk odborníkov. 

Cieľom manažmentu obezity nie je len znižovanie telesnej hmotnosti, ale aj liečba komplikácií. Prianie obéznych schudnúť býva niekedy veľmi silné. Sú ochotní opakovane podstúpiť rôzne drastické diéty, veria na zázraky, dôverujú reklamám. Bohužiaľ zabúdajú, že základom je dodržiavanie zásad správnej výživy. Vzdelanosť dospelej populácie v tejto oblasti však nie je príliš dostatočná. Mnohí považujú obezitu len za kozmetický problém, nie za ochorenie. Vplyv prostredia sa uplatňuje predovšetkým sedavým spôsobom života, prejedaním sa a neochotou hýbať sa. Obézni ľudia sú omnoho viac ohrození rôznymi zdravotnými komplikáciami. Za 70 % všetkých ochorení stojí práve obezita. Už 10% nadváhy ľudí oberá o 6 rokov života. Prevencia obezity by mala byť neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti vo všetkých krajinách.

 

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre


Ponuka produktov 

Infolinka m.diet:

0948 327 585

Lekársky garant: 

MUDr. Richard Kozár, MPH

e-mail: poradna@mdiet.sk

Produktový manažér: 

e-mail: info@mdiet.sk

 

Infolinka eSHOP: 

 0915 450 413

Centrum Banská Bystrica:

0902 374 700

Horná ulica 61/A, Banská Bystrica, 974 01

facebook gogleplus twiter youtube

mdiet heureka

certifikat

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info